เลือกภาษา

Thai ไทย

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

      เรียน ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาคเอกชนและอำเภอทุกอำเภอ

📌 จังหวัดหนองคายได้ดำเนินการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี ของจังหวัดหนองคาย โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนต่อร่างเป้าหมายการพัฒนา
จังหวัด 20 ปี ดังกล่าว เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็น ความต้องการ และศักยภาพของประชาชนในพื้นที่จังหวัด ที่ครอบคลุมทุกมิติ ทุกกลุ่มในจังหวัดทั้งภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจเอกชน ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เยาวชน
ประชาชนกลุ่มเปราะบาง และภาคีการพัฒนาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณา การจังหวัดหนองคาย (ก.บ.จ.นค.) ให้ความเห็นชอบต่อไป

📍 จังหวัดหนองคายจึงได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ต่อเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี และขอความร่วมมือท่านและบุคลากรในสังกัด ตลอดจนภาคีเครือข่ายตอบแบบสำรวจความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เพื่อจักได้รวบรวมข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นประกอบการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี ต่อไป

 สำหรับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย ขอให้แจ้งสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แบบสำรวจ ฯ ผ่านระบบออนไลน์ดังกล่าวผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงด้วย

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaUA_Arf_L8voxYdoS8kjdi1e_UuEWksbFLvvcX36WO9bcrg/viewform
a22a22 1

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster